สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้ผ่านการฝึกอบรม และ ศึกษาต่อในสาขาที่เฉพาะ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อการรักษาที่แม่นยำและได้ประสิทธิภาพดีที่สุด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัด (Advanced Surgery Centers)

ศูนย์ผ่าต้อกระจก (Cataract Center)

น.สพ. พรศม ชำนาญกิจ
ศูนย์ผ่าต้อกระจก

รู้จักกับเรา

ศูนย์วินิจฉัยและผ่าตัดส่องกล้อง (Endoscopy Center)

น.สพ. อาจอง อธิปธรรมวารี
ศูนย์วินิจฉัยและผ่าตัดส่องกล้อง

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. ธมลวรรณ อัญมณีเจริญ
ศูนย์วินิจฉัยและผ่าตัดส่องกล้อง

รู้จักกับเรา

ศูนย์กระดูกและข้อ (Orthopedic Center)

น.สพ. ชุมพล จิตรกร
ศูนย์กระดูกและข้อ

รู้จักกับเรา

น.สพ. จนัธ นิยมสุจริต
ศูนย์กระดูกและข้อ

รู้จักกับเรา

ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง (Spine and Neurology Center)

สพ.ญ. แทนหทัย กระจ่างแจ้ง
ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. พรพรรษา จำนงค์พิพัฒน์
ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. อรพรรษ เตชะวีรากร
ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. อัญมณี ช่วยบำรุง
ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

รู้จักกับเรา

น.สพ. วฤทธิ์ จัยสิน
ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

รู้จักกับเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Centers)

ศูนย์โรคตา (Eye Center)

น.สพ. พรศม ชำนาญกิจ
ศูนย์โรคตา

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. อรประวีณ ตั้งธนศิริกุล
ศูนย์โรคตา

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. ธัญพร ทรงศรีเอี่ยม
ศูนย์โรคตา

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. วันวิสาข์ วิทยารักษ์
ศูนย์โรคตา

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. จิตต์พิสุทธิ์ แก้วดวงแสง
ศูนย์โรคตา

รู้จักกับเรา

น.สพ. กฤตมุข ชวลิตธิติกร
ศูนย์โรคตา

รู้จักกับเรา

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Center)

สพ.ญ. อุบลรัตน์ นิมิตไตรทิพย์
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

รู้จักกับเรา

น.สพ. ศิธา สาริคาร
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. วิภาดา งามสงวน
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. สุชาดา หัทยานานนท์
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. รติพร ตันติศักดิ์
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. ออมอุสาห์ กัวหา
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

รู้จักกับเรา

น.สพ. พงษ์ระวี แสนปัญญา
Cardiovascular Center

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. จิดาภา โตสุวรรณ
Cardiovascular Center

รู้จักกับเรา

น.สพ. อุกฤษฏ์กานต์ คงเลิศมงคล
Cardiovascular Center

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. ธนวัน มังคละพฤกษ์
Cardiovascular Center

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. ยุพาพร เมฆขยาย
Cardiovascular Center

รู้จักกับเรา

ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ (Skin and Allergy Center)

สพ.ญ. วิชุดา ขวัญใจ
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. ดรัลรัตน์ ธุมชัย
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. นนทิชา สิมะประเสริฐ
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา

น.สพ. ธนากร อนุพันธุเมธา
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. จิตรลดา ตีระลาภสุวรรณ
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา

น.สพ. ธนพล ประมวล
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. ชญาณิศวร์ เลิศลักขณาวงศ์
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. พิชญาภรณ์ เวชวงษ์
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา

สพ.ญ. ลินลาภา ตรีศรี
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา