น.สพ. อาจอง อธิปธรรมวารี

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

  • วท.ม., วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549