สพ.ญ. แทนหทัย กระจ่างแจ้ง

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Behavioral Medicine, The University of Sydney, Austraria, 2015