สพ.ญ. พรพรรษา จำนงค์พิพัฒน์

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

  • Neurology, Royal Vet, 2012
  • Neurology, Mahidol University, 2012
  • Rehabilitation, 2012
  • Certificate Canine Rehabiliation practitioner (C.P.R.P), The University of Tennessee, 2015