น.สพ. วฤทธิ์ จัยสิน

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

  • Certificate in DVM Imaging Program, SOUND Academy of Veterinary Imaging, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2016
  • Certificate in Clinical Neurology, Post Graduate Foundation, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย, 2019
  • ทำงานในแผนกระบบประสาท Neurology Department, BluePearl Georgia Veterinary Specialists ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2009-2016
  • Certificate in Veterinary Ophthalmology, Post Graduate Foundation, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย, 2007
  • เข้าร่วมอบรมและศึกษาหลักสูตร Canine Rehabilitation Certificate Program (C.C.R.P.), University of Tennessee, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2015

DVM, Doctor of Veterinary Medicine, Chulalongkorn University, 2005

  • Certificate in DVM Imaging Program, SOUND Academy of Veterinary Imaging, USA, 2016
  • Certificate in Clinical Neurology, Post Graduate Foundation, University of Sydney, Australia, 2019
  • Worked in Neurology Department, BluePearl Georgia Veterinary Specialists USA, 2009-2016
  • Certificate in Veterinary Ophthalmology, Post Graduate Foundation, University of Sydney, Australia, 2007
  • Canine Rehabilitation Certificate Program (C.C.R.P.), University of Tennessee, USA, 2015