สพ.ญ.ณัฐิมา รัตนาวะไล

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Ophthalmology, The University of Sydney, Austraria, 2015