สพ.ญ.ธัญพร ทรงศรีเอี่ยม

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Ophthalmology, The University of Sydney, Austraria, 2015