สพ.ญ. ฉัตรแก้ว ตรีเดช

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

 
  • โครงการฝึกอบรมเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงระยะสั้น (หน่วยโรคตา) รุ่นที่ 6, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2009
  • Distance Education Program in Ophthalmology, Centre for Veterinary Education, The University of Sydney, 2011