สพ.ญ. จิตต์พิสุทธิ์ แก้วดวงแสง

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Ophthalmology, The University of Sydney, Australia, 2015