สพ.ญ. อุบลรัตน์ นิมิตไตรทิพย์

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Cardiorespiratory Medicine, The University of Sydney, Australia, 2009
  • Small Animal Anesthesia and workshop