สพ.ญ. พลอยไพลิน ปริณดาวงศ์

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Cardiorespiratory Medicine, The University of Sydney, Australia, 2015