สพ.ญ. รติพร ตันติศักดิ์

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

  • Small Animal Anesthesia and workshop
  • Studying The Centre for Veterinary Education Program in Cardiorespiratory Medicine, The University of Sydney, Australia, 2016