น.สพ. พงษ์ระวี แสนปัญญา

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Cardiorespiratory Medicine, The University of Sydney, Australia, 2012