น.สพ. ธนากร อนุพันธุเมธา

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

  • Certificate of Post Graduate Foundation in Veterinary Science (PGFVS), Dermatology, The University of Sydney, Australia, 2008