สพ.ญ. นนทิชา สิมะประเสริฐ

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

  • Certificate of Post Graduate Foundation in Veterinary Science (PGFVS), Ophthalmology, The University of Sydney, Australia,