สพ.ญ. พิชญาภรณ์ เวชวงษ์

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556

  • Dermatology, The University of Sydney, Australia, 2015

  • Studying The Centre for Veterinary Education Program in Dermatology, The University of Sydney, Australia, 2016