สพ.ญ. จิตรลดา ตีระลาภสุวรรณ

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

  • Dermatology, The University of Sydney, Australia, 2015
  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Dermatology, The University of Sydney, Australia, 2016