สพ.ญ. ลินลาภา ตรีศรี

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Dermatology, The University of Sydney, Australia, 2013