สพ.ญ. ชญาณิศวร์ เลิศลักขณาวงศ์

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Dermatology, The University of Sydney, Australia, 2015