น.สพ.ปราชญ์ หมายหาทรัพย์

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

MSc, Master Science degree in Veterinary Surgery, Chulalongkorn University, 2014