น.สพ. เกรียงไกร ฉัตรตระกูลชัย

จองเข้ารักษา

สพ.บ., สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

  • Certificate of the Centre for Veterinary Education Program in Ophthalmology, The University of Sydney, Australia, 2013