ศูนย์กระดูกและข้อ (Orthopedic Center)

ศูนย์กระดูกและข้อ ให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยที่มีความผิดปกติด้านกระดูก ข้อ และ เส้นเอ็น โดยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมด้านศัลยกรรมกระดูกทั้งในระดับประกาศนียบัตร และอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ (อว.สพ.สาขาศัลยศาสตร์) ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจหาความผิดปกติของกระดูกและข้อด้วยเครื่องมืออันทันสมัยอย่าง X-Ray, CT Scan และ Fluoroscope รวมไปถึงการผ่าตัดเพื่อรักษาและลดปวดให้ข้อต่อกลับมาทำงานได้ ตลอดจนการดูแลกายภาพหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กลับมาทำงาน และกระดูกสามารถเชื่อมต่อได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด